+31 6 53553491

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door C&O (hierna te noemen "het bedrijf") aan haar klanten. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. 
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen het bedrijf en de klant. 

2.Dienstverlening 
2.1 Het bedrijf biedt ontruimingsdiensten aan particulieren en bedrijven. We streven ernaar om onze diensten op professionele wijze uit te voeren en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. 
2.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te weigeren indien deze in strijd zijn met wettelijke voorschriften of de veiligheid van ons personeel in gevaar kunnen brengen. 

3.Offertes en Prijzen 
3.1 Het bedrijf zal een offerte verstrekken op basis van de informatie die is verstrekt door de klant. De prijzen zijn gebaseerd op de omvang van de ontruiming en eventuele extra werkzaamheden die zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. 
3.2 De prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden of wijzigingen in de scope van de werkzaamheden. Het bedrijf zal de klant tijdig informeren over eventuele prijswijzigingen. 

4.Betaling 
4.1 De betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te vragen voorafgaand aan de dienstverlening. 
4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen. 

5.Annulering 
5.1 Indien de klant de opdracht wil annuleren, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan het bedrijf. Eventuele kosten die al zijn gemaakt in verband met de voorbereiding van de ontruiming zullen in rekening worden gebracht. 
5.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de opdracht te annuleren of uit te stellen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waarbij het bedrijf niet aansprakelijk is voor eventuele schade of kosten die hieruit voortvloeien. 

6.Aansprakelijkheid 
6.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen tijdens de ontruiming, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van het bedrijf. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om persoonlijke eigendommen te beschermen tijdens de ontruiming. 
6.2 Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de diensten naar behoren uit te voeren. Mocht er onverhoopt sprake zijn van enige tekortkoming, dan dent de klant dit direct schriftelijk te melden aan het bedrijf. Het bedrijf zal vervolgens redelijke maatregelen treffen om het probleem op te lossen. 
6.3 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte, gevolg- of bedrijfsschade die voortvloeit uit de uitvoering van de diensten, tenzij deze schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van het bedrijf.

7.Klachten 
7.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bedrijf binnen een redelijke termijn na de uitvoering van de diensten. Het bedrijf zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid van de klant af te handelen. 
7.2 Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft de klant de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een bevoegde geschillencommissie of de rechter.

8.Intellectueel eigendom 
8.1 Het intellectueel eigendom van de inhoud op de website en andere materialen van het bedrijf blijft eigendom van het bedrijf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf gebruik te maken van deze materialen.

9.Toepasselijk recht en geschillen 
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bedrijf is gevestigd.

Voor het laatst aangepast op: 19/5/2023